O Projekcie
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA
Start O Projekcie
O Projekcie PDF Drukuj Email

OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA

Instytucja realizująca: Gmina Miejska Hrubieszów

Partnerzy Samorządowi Projektu: 9 gmin z terenu 3 powiatów, dla których wspólnym mianownikiem jest dziedzictwo kulturowo-historyczne z okresu II-IV wieku, związane z bytnością Gotów

 • 6 gmin z terenu powiatu hrubieszowskiego - Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice
 • 2 gminy z terenu powiatu tomaszowskiego - Tyszowce i Tomaszów Lubelski
 • 1 gmina z terenu powiatu zamojskiego - Komarów-Osada

Partner Instytucjonalny: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Szacowany całkowity koszt Projektu:
4 476 021 CHF (ok.13 mln zł)

Dofinansowanie ze środków SPPW:
4 138 048 CHF (ok. 11,6 mln zł)

Okres rzeczowej realizacji projektu:
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji – 9 sierpień 2011
Zakończenie rzeczowej realizacji – 31 lipiec 2015

Data podpisania umowy w sprawie projektu pomiędzy Szwajcarską Agencją ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Krajowa Instytucja Koordynująca) – 9 sierpnia 2011

Data zawarcia umowy w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Miejską Hrubieszów (Instytucja Realizująca) – 5 październik 2011 (data podpisania przez WWPE) – 17 październik 2011 (data podpisania przez Burmistrza Miasta Hrubieszów)

Cel główny projektu:
Wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru hrubieszowsko – tomaszowsko – zamojskiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego, głównie poprzez rozwój turystyki.

Aby osiągnąć cel główny zdefiniowano cele szczegółowe projektu. Cele szczegółowe:

 • Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej obszaru.
 • Promocja gospodarcza rozwój przedsiębiorczości na obszarze podregionu.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru-tworzenie ponadlokalnej turystycznej – marki II etap.
 • Rozwój zasobów ludzkich, w tym wspieranie młodzieży.

Działania, które pozwolą osiągnąć założone cele.

Projekt zakłada funkcjonowanie trzech głównych funduszy:

 1. Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Zasobów Ludzkich
 2. Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Inicjatyw Społecznych
 3. Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości

Pozostałe działania bezpośrednio związane z obsługą wymienionych funduszy:

 • działania informacyjno- promocyjne Projektu
 • utworzenie i wyposażenie siedziby Biura Projektu
 • zarządzanie projektem
 • audyt zewnętrzny Projektu

Działania w ramach poszczególnych funduszy

 1. Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Zasobów Ludzkich – realizowany i zarządzany przez Biuro Projektu przewiduje: 
  - organizację 44 szkoleń i kursów mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji mieszkańców podregionu Gotania związanych z możliwością wykonywania zawodu poza rolnictwem
  - organizację wizyt studyjnych do regionów tych kraju i Europy, gdzie wykorzystano potencjał endogeniczny dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dzisiaj dawne tereny rolnicze są miejscem odwiedzanym przez turystów, których obsługa stanowi doskonałe źródło dochodu mieszkańców
  - doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu objętego projektem pod kątem właściwego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej
 2. Lokalny Szwajcarski Fundusz Rozwoju Inicjatyw Społecznych
  realizowany i zarządzany przez Biuro Projektu przewiduje m. innymi:
  - granty/ dotacje dla NGO na ich rozwój
  - granty/dotacje dla NGO na organizację imprez promujących podregion Gotania
  - działania promujące podregion i markę Gotania (wykonanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Podregionu Gotania, oznakowania turystyczne gmin /witacze; wykonanie stoiska na targi i udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych; wydawnictwa promocyjne i turystyczne; wizyty studyjne)

Fundusz dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:

 • Pobudzenie aktywności i zaangażowania społeczności lokalnych
 • Wzrost zaangażowania lokalnych NGO
 • Wzrost rozpoznawalności marki Gotania
 • Wzrost ilości zawiązywanych partnerstw oraz integracja społeczności

Wnioski będą składane na następujące rodzaje działań (projektów):

 • Rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych typu świetlice, kluby młodzieżowe
 • Usługi rozwijające sport, rekreację oraz promujące podregion Gotanii
 • Usługi rozwijające turystykę terenu Gotanii
 • Usługi promujące kulturę, tradycję, rękodzieło unikalne zawody związane z lokalną tradycją
 • Usługi pobudzające przedsiębiorczość wśród lokalnej społeczności
 • Usługi przełamujące bariery społeczne, stereotypy panujące w społeczeństwie
 • Usługi integrujące społeczność Gotanii

Będą to min.:

zajęcia sportowo-rekreacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja świetlic młodzieżowych, klubów przedszkolaka, zajęcia integrujące mieszkańców oraz promujące lokalna kulturę, zajęcia aktywizujące osoby dorosłe np. aktywna turystyka, zajęcia pobudzające i rozwijające pasje i zainteresowania społeczności, warsztaty promujące tradycyjne zawody np. typu kowal, tkacz, garncarz itp., zajęcia promujące dobre praktyki z innych regionów Polski, projekty ukierunkowane na rozwój turystyki i promujące teren Gotanii, szkolenia i warsztaty promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz implementujące dobre praktyki biznesowe opierające się na tych zasobach, działania promujące i aktywizujące osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

3. Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości

zarządzany przez Partnera Instytucjonalnego Projektu/Fundację Rozwoju Lubelszczyzny
Działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” ma na celu udzielanie grantów osobom fizycznym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, której kierunki będą wynikały z potrzeb określonych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju podregionu Gotania. Udzielane będzie wsparcie szkoleniowe i doradcze zarówno na etapie przed złożeniem wniosku o dotacje, jak i po założeniu działalności gospodarczej. Dzięki tym działaniom możliwe będzie ograniczenie ryzyka nie udanych inwestycji.

Działania:

 • Szkolenia podstawowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 
  - 5 edycji (przeszkolonych zostanie w sumie 90 osób)
 • Doradztwo podstawowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą
  - 1080godzin
 • Liczba przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  - min. 70
 • Szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców
  -5 edycji (przeszkolonych zostanie w sumie min. 70 osób).
 • Doradztwo specjalistyczne dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą  
  - 1080godzin.

Działania informacyjno-promocyjne Projektu – przewidują m. innymi

 • wykonanie i prowadzenie strony www.gotania.sppw.pl dla projektu,
 • wykonanie plakatów, ulotek, standów, - zamieszczanie artykułów sponsorowanych, ogłoszeń dot. udzielanych grantów,
 • organizację konferencji i seminariów,
 • wykonanie filmu upowszechniającego rezultaty projektu.

Zarządzanie Projektem – za prawidłową realizację projektu odpowiedzialna będzie Instytucja Realizująca – Gmina Miejska Hrubieszów.

Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację Projektu, będzie personel Biura Projektu utworzony Zarządzeniem nr 152/2011 przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w składzie:

 • Kierownik Biura Projektu
 • Specjalista d.s. monitoringu finansowego
 • Specjalista d.s. monitoringu i sprawozdawczości
 • Specjalista d.s. administracyjnych
 • Księgowy Projektu

oraz:
Personel Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości – pracownicy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, w składzie:

 • Koordynator
 • Specjalista d.s. Grantów
 • Specjalista d.s. monitoringu finansowego i sprawozdawczości
 • Pracownik administracyjny

Beneficjentami końcowymi projektu będą:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu objętego Projektem
 • Mieszkańcy Podregionu
 • Organizacje Pozarządowe (NGO)
 • Turyści

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:

 • Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia ABC przedsiębiorczości przez minimum 90 osób
 • Ukończenie specjalistycznego szkolenia przez 70 przedsiębiorców
 • Powstanie minimum 70 mikroprzedsiębiorstw
 • Wskazanie dalszej ścieżki kształcenia, dla co najmniej 625 uczniów ze szkół gimnazjalnych
 • Podniesienie kwalifikacji u 660 osób, które ukończą szkolenia zgodnie ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Podregionu
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami 80 osób podczas wizyt studyjnych w Szwajcarii
 • Upowszechnienie oferty turystycznej na 8 targach turystycznych
 • Ułatwienie dostępu do informacji turystom i mieszkańcom w 10 gminach partnerskich
 • Uczestnictwo w imprezach promocyjnych mieszkańców i turystów – 100 000 osób
 • Udział stoiska w targach, prezentacja oferty podregionu i budowanie pozytywnego wizerunku marki „Gotania” mierzony ilością osób odwiedzających stoisko wystawiennicze na targach turystycznych – 100 000 osób
 • Wzmocnienie potencjału co najmniej 15 NGO – tworzenie oferty zgodnej ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Podregionu
 • Ujednolicenie systemu planowania i zarządzania strategicznego 10 gmin partnerskich poprzez wypracowanie i wdrażanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Podregionu Gotania
 
Hrubieszowska.pl